Informacje w sprawie transferów zagranicznych w związku z wojną na Ukrainie - aktualizacja
info_foto
ango | 2022-03-18 19:40:30

W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji z dnia 11 marca 2022 r. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że 16 marca 2022 r. FIFA opublikowała zaktualizowany komentarz do Aneksu 7 Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników dot. tymczasowych zasad postępowania w związku z wojną w Ukrainie.

I. Zgodnie z przyjętą nową wykładnią:
- przedłużony okres transferowy – do 7 kwietnia, dotyczy wszystkich zawodników pozyskiwanych do klubu polskiego
z klubów - członków federacji Ukrainy oraz zawodników posiadających obywatelstwo inne niż rosyjskie pozyskiwanych do klubu polskiego z klubów - członków federacji Rosji.
- pozyskując zawodników o których mowa w pkt 1, klub może pozyskać jedynie dwóch zawodników profesjonalnych
korzystając z wyjątku dopuszczającego możliwość potwierdzenia maksymalnie do czterech klubów i udziału w oficjalnych meczach w trzech klubach w sezonie 2021/2022.

Pozostałe zasady nie uległy zmianie tj.:
II. W przypadku zawodników nieletnich przybywających z terytorium Ukrainy, niezależnie od obywatelstwa, klub
może wnioskować o ich pozyskanie na podstawie odstępstwa o którym mowa w Art. 19 pkt 2 d) RSTP (Regulations on the Status and Transfers of Players) tj. przyjazdu z powodów humanitarnych.

III. W przypadku pozyskiwania do klubu polskiego zawodników z klubów - członków federacji Ukrainy oraz zawodników posiadających obywatelstwo inne niż rosyjskie pozyskiwanych z klubów - członków federacji Rosji obowiązują dotychczasowe zasady określone w przepisach FIFA i PZPN z zakresu wymogu i trybu uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC).

Zaktualizowany, pełny tekst aneksu 7 wraz z komentarzem w angielskiej i polskiej wersji językowej w załączeniu.

Jednocześnie, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w zakresie procedury pozyskiwania do klubów nieletnich zawodników przybywających do Polski z Ukrainy, wyjaśniamy co następuje:

Zgodnie z postanowieniami Aneksu 7 do Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników dot. tymczasowych zasad postępowania w związku z wojną w Ukrainie, w przypadku zawodników nieletnich przybywających z terytorium Ukrainy, niezależnie od obywatelstwa, klub może wnioskować o ich pozyskanie na podstawie odstępstwa, o którym mowa w Art. 19 pkt 2 d) RSTP tj. przyjazdu z powodów humanitarnych.
Zwracamy uwagę, że wskazany wyjątek zakłada wyłącznie możliwość pozyskania zawodnika o statusie amatora.
W przypadku zamiaru pozyskania zawodnika nieletniego przybywającego z Ukrainy obowiązują dotychczasowe zasady
określone w przepisach FIFA i PZPN z zakresu wymogu i trybu uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC).
Międzynarodowy Certyfikat transferowy (ITC) nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia. W 
takiej sytuacji zawodnik jest rejestrowany wyłącznie z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.
W przypadku zamiaru pozyskania zawodnika pomiędzy 10. a 18. rokiem życia, w pierwszej kolejności klub jest zobowiązany do uzyskania zgody FIFA na pozyskanie zawodnika nieletniego. Celem jej uzyskania, klub jest zobowiązany przekazać, na adres transfers@pzpn.pl następujące dokumenty:
* Skan oryginału aktu urodzenia zawodnika,
* Dokument potwierdzający tożsamość zawodnika oraz rodziców zawodnika (paszport lub dowód),
* Dokument potwierdzający status uchodźcy,
* Dokument potwierdzający zameldowanie rodziców lub oświadczenie wskazujące miejsce pobytu rodziców wraz z 
zawodnikiem w Polsce.

Wymagane jest przekazanie kompletu dokumentów. W przypadku braku możliwości ich skompletowania, należy przesłać dokumenty będące w dyspozycji klubu, jednakże każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie przez FIFA Football Tribunal, który podejmie decyzję, czy przekazane dokumenty są wystarczające do wszczęcia postępowania w zakresie transferu zawodnika nieletniego.

Wszystkie dokumenty należy przesłać za pośrednictwem jednej korespondencji e-mail na adres transfers@pzpn.pl,
w formacie PDF wraz z tłumaczeniem na jeden z oficjalnych języków FIFA (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański).
Nie jest wymagane przysięgłe tłumaczenie dokumentów.

Po przekazaniu dokumentów o których mowa powyżej, PZPN, w imieniu klubu, występuje do FIFA Football Tribunal o 
zgodę na pozyskanie zawodnika.
Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez FIFA Football Tribunal, zatem czas oczekiwania na decyzję nie jest możliwy do określenia.
W przypadku wyrażenia zgody przez FIFA, klub jest zobowiązany wystąpić o wydanie Międzynarodowego Certyfikatu
Transferowego (ITC), zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami w zakresie pozyskania z klubu zagranicznego
zawodnika o statusie amatora.
Zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu dla zawodnika amatora za pośrednictwem systemu Extranet,
załączając następujące dokumenty:
* deklarację gry amatora na sezon 2021/2022,
* skan paszportu zawodnika w formacie PDF.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub.

W przypadku zawodnika, który nigdy nie uczestniczył w jakichkolwiek rozgrywkach wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez federację Ukrainy.
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, czas oczekiwania na wymagane potwierdzenie nie jest aktualnie możliwy do określenia.

W przypadku braku odpowiedzi federacji ukraińskiej na wystąpienie o wydanie certyfikatu w ciągu 7 dni, liczonych od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub, wystawiany jest tzw. certyfikat tymczasowy (provisional).

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN

Załączniki:
Nota wyjaśniająca do załącznika nr 7 (PL) TUTAJ
Nota wyjaśniająca do załącznika nr 7 (EN) TUTAJ