Po wycofaniu drużyny z rozgrywek zawodnik będzie mógł grać w trzecim klubie
ango | 2019-02-07 10:51:10

Uchwała Zarządu PZPN z 29 stycznia 2019 r. - w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich - pozwala na potwierdzenie i uprawnie zawodnika w trzecim klubie w jednym sezonie.

To nowość, bowiem do tej pory zgodnie z Uchwałą nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej (zm. U. nr VI/94 z 16.06.2017) zawodnik mógł uczestniczyć w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach.

Pełna treść uchwały poniżej.

Uchwała nr I/10 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich.

I. Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Art. 1
W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, zawodnicy profesjonalni uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, są uprawnieni do jednostronnego rozwiązania kontraktu z klubem poprzez oświadczenie złożone Klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Art. 2
W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, zawodnicy amatorzy uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, automatycznie nabywają status zawodników wolnych.
Art. 3
Zawodnicy, o których mowa w Art. 1 i 2, mogą być potwierdzeni i uprawnieni do gry w kolejnym klubie, niezależnie od postanowień § 21 ust. 2 i 3 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.
Art. 4
1. Zawodnicy, którzy zostali pozyskani do klubu, którego drużyna została wycofana z rozgrywek na zasadzie transferu czasowego, mogą zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu macierzystego.
2. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego dopuszcza się możliwość dokonania kolejnej zmiany przynależności klubowej zawodnika niezależnie od postanowień § 21 ust. 2 i 3 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.
Art. 5
Postanowienia Art. 1 i 2 nie ograniczają prawa klubu odstępującego do otrzymania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników lub opłaty ryczałtowej o których mowa w Uchwale nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników oraz Uchwale nr I/9 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika
II. Traci moc Uchwała nr IV/128 z dnia 17 kwietnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                             Prezes PZPN Zbigniew Boniek